Wypadek przy pracyWypadek przy pracy.

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe należne odszkodowanie z OC pracodawcy jeżeli wypadek nastąpił z powodu jego zaniedbań lub z winy innego pracownika:
– podczas wykonywania zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
– podczas wykonywania przez pracownika czynności na jego rzecz nawet bez jego polecenia,
– podobnie w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem pracy.

W tego typu sprawach należy zgromadzić następującą dokumentację:

– protokół BHP w którym stwierdzono że wypadek nie był z winy poszkodowanego,
– zaświadczenia i zwolnienia lekarskie,
– karty informacyjne z pogotowia i szpitala,
– wyniki badań, prześwietleń,
– rachunki i faktury imienne za leki, konsultacje specjalistyczne, rehabilitację,
– dokumentację fotograficzną z doznanych obrażeń oraz uszkodzonych rzeczy osobistych podczas wypadku np. zegarek, telefon.
Należy zadbać aby w dokumentach medycznych była informacja że przyczyną rozstroju zdrowia był wypadek.

Masz prawo do zwrotu kosztów poniesionych:

– na leczenie,
– rehabilitację,
– dojazdów do placówek medycznych,
– zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego,
– na opiekę osoby trzeciej,
– odszkodowania z tytułu utraconego dochodu i innych utraconych korzyści.
Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie nawet jeśli wcześniej otrzymałeś odpowiedź odmowną lub też uzyskałeś już jakieś odszkodowanie, ale uważasz, iż jest ono za niskie.
Okres przedawnienia przy takich sprawach to 3 lata.
Jeśli przydarzył ci się wypadek przy pracy a właśnie w trudnej sytuacji życiowej wypłacimy Ci zaliczkę na poczet odszkodowania.
Pracujemy dla Ciebie bez żadnych kosztów i opłat wstępnych.

Na równi z wypadkiem przy pracy, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

– w czasie podróży służbowej ,
– podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
– przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, podczas:

– pełnienia mandatu posła lub senatora,
– odbywania szkolenia, w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia,
– wykonywania przez członka spółdzielni kółek rolniczych pracy na rzecz tej spółdzielni,
– pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług lub umowy agencyjnej
– wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych

W terminie nie późniejszym niż 14 dni od wypadku musi zostać sporządzona dokumentacja powypadkowa, czyli protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.